ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಬೈತ್ಕೋಲ್, ಎನ್ಎಚ್ -66, ಕಾರ್ವಾರ್, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಇಂಡಿಯಾ 581302
ದೂರವಾಣಿ: 91-8382-221494, 221488
ಫಾಕ್ಸ್: 91-8382-2218918

Email: directoratep@gmail.com

CONTACT INFORMATION

Postal Address

The Director of Ports and Inland Water Transport
Government of Karnataka
Baithkol,  NH-66,   Karwar,  Uttara Kannada District
Karnataka State 
INDIA 581302
Ph: 91-8382-221494, 221488
Fax: 91-8382-2218918

Email: directoratep@gmail.com

PHONES NOS.OF DEPARTMENT OF PORTS & INLAND WATER TRANSPORT

Sl.

No.

Name of the Office’s

Communication

STD

code

Tele. No

Office

Tele.No.

Res

Fax

Mobile No.

1

Capt.C.Swamy, Director of Ports &IWT

08382

221494

221488

226459

228918

9880412491

2

Sri T.S.Rathod Superintendent Engineer, I/c

08382

221494

 

228918

9448894280

3

Sri T M Manchegowda Port Engineer

08382

221035

 

221035

9845167026

4

Sri Narayanappa, Marine Engineer i/c

08382

221402

   

9480431148

5

Sri Yagnakumar Hydrograpic Surveyor I/c

08382

221494

220680

 

8711881044

6

Capt. Arun Gavonkar, Port Officer,Karwar

08382

221342

 

221528

8277793716

7

Port Office, Belekeri

08388

282222

     

8

Port Office, Tadri

08386

256134

     

9

Sri. Capt. C Swamy, Port Office,Honnavar I/C

08387

220243

 

220243

9880412491

10

Port Office,Bhatkal

08385

526419

     

11

Capt. C.Swamy, Port Office,Kundapur I/C

08254

265072

   

9880412491

12

Port Office,Hangarkatta

08252

568230

     

13

Port Office,Malpe

0820

2537592

     

14

Capt.C Swamy, Port Officer,M’lore

0824

2420374

 

2425031

2420374

9880412491

15

Sri Chandrashekhar  T R.E.O..,Bangalore

080

22261061

 

22375768

9448651306

16

Sri Raju Kundar F. I.Bangalore

080

22261061

   

9242220850

17

Sri chidanand, F.I. I/c.Hubli

0836

2365149

   

9632210948

18

Sri Chidanand F.I. I/c Bagalkot

08354

220519

   

7760656681

19

Sri Gururaj Sangavi,F.I. I/c.Gulbarga

08472

271354

   

9980783800

20

Sri.Sainath Thamase F.I. I/c.Honnavar

08387

220243

   

9480061133

21

Sri. T.Shantaram F.I. I/c.Sagar

08183

226349

   

9845806663

22

Sri T.S.Rathod E.E.Port Dvn.Karwar

08382

229672

   

9448894280

23

Sri. Rajakumar Hede A.E.E. Karwar

08382

220614

   

9448221444

24

Sri.Ramadas Achari, A.E.E. Kumata

08386

224436

   

9448321735

25

Sri. T.T.S Phyade A.E.E. Honnavar

08387

220865

   

9448391685

26

Executive Engineer, Port and fisheries division Udupi

0820

2532961

 

2532961

 

27

Sri. Udayakumar A.E.E. Udupi

0820

2531706

   

 

28

Sri. Dayand Naik, A.E.E. Mangalore

0824

2441002

   

9448105559

29

PORT I.B

08382

221438

     
en_GBEnglish (UK)